ruda717

24 teksty – auto­rem jest ru­da717.

Nig­dy nie uciekaj od prob­lemów, tyl­ko sta­wiaj im czoła 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 sierpnia 2016, 22:31

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­ja­ciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lipca 2016, 23:15

Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 29 czerwca 2016, 17:09

Życie jest da­rem,
trze­ba umieć ten dar
wykorzystać 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 czerwca 2016, 11:26

Żeby być drużyną, nie wys­tar­czy no­sić spo­denek i koszu­lek w tym sa­mym ko­lorze. Trze­ba mieć w głowie wspólną myśl, tworzyć jed­ność. Trze­ba nap­rawdę się czuć w drużynie i chcieć dać z siebie wszystko.
Mała de­dykac­ja dla mo­jej wspa­niałej drużyny... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 grudnia 2015, 22:56

Zaw­sze war­to wal­czyć do końca, wte­dy zo­baczysz czy było warto... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 grudnia 2015, 19:46

Każdy ma pra­wo wy­powie­dzieć swo­je zda­nie...tyl­ko nie każdy umie je uszanować 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 listopada 2015, 20:05

Są chwi­le lep­sze i gor­sze, we­sołe i smut­ne...ale to od Nas za­leży jak je zapamiętamy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2015, 11:03

War­to się zat­rzy­mać, ro­zej­rzeć, dos­trzec szczegóły, które pot­rze­bują po­mocy...i za­pobiec problemom. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2015, 10:02

Każdy ma inną de­finicję szczęścia, każdy inaczej reagu­je w da­nych sy­tuac­jach. Jed­ni są chud­si in­ni grub­si, jed­ni bar­dziej wyk­ształce­ni in­ni mniej...ale naj­ważniej­sze jest to, żeby tą in­ność zaak­cepto­wać, nieza­leżnie ja­ka ona jest. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 listopada 2015, 18:41

ruda717

Zeszyty
  • Prawda  – Ulu­bione cy­taty które kiedys musze wy­korzys­tać

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ruda717

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2016, 22:56wdech sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie uciekaj od [...]

3 sierpnia 2016, 22:36Cris sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie uciekaj od [...]

21 lipca 2016, 09:16Cris sko­men­to­wał tek­st Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi [...]

29 czerwca 2016, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Odwaga może się prze­jawiać [...]

29 czerwca 2016, 18:56Naja sko­men­to­wał tek­st Odwaga może się prze­jawiać [...]

29 czerwca 2016, 17:28M44G sko­men­to­wał tek­st Odwaga może się prze­jawiać [...]

29 czerwca 2016, 17:24Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Są chwi­le lep­sze i [...]

29 czerwca 2016, 17:23Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Warto się zat­rzy­mać, ro­zej­rzeć, [...]

29 czerwca 2016, 17:23Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Każdy ma inną de­finicję [...]

29 czerwca 2016, 17:23Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Można być twar­dym...wyt­rzy­mać dużo [...]